E-SHOP

Zpět 

17ROZKVET1web.png Vítejte v E-SHOPu pro členy spolku ROZKVĚT ZDRAVÍ,z.s.

Pro všechny naše členy nabízíme možnost vklidu z domova objednat si výrobky pro zdravý životní styl.

Pro nečleny nabízíme možnost účasti na naších pořádáných akcích a zároveň možností stát se členy našeho spolku

----

výhody jsou slevy a účast na aktivitách pořádáné spolkem a zároveň podpoříte hlavní účel spolku (viz. stanovy)

--- 

chcete-li se připojit a stát se členem více v kategorii SPOLEK

---

VŠEM členům  DĚKUJEME ZA OBJEDNÁVKY a podporu naší činnosti.


AMULETY

Mysticamulety883.jpg AMULETY - jsou klíčem k podpoře svého , osobnímu pokroku a růstu, dodávájí víru v sebe a své schopnosti dosahovat svých cílů...

---

Amulet - znamená předmět, který je určen jenom určité osobě, kde o jeho existenci, nošení u sebe či uložení na vhodném místě ví jen majitel, popřípadě dárce, tak aby byl co nejméně ovlivněn cizí energií a tím lépe chránil svého majitele. O osahávání či vykládání jak nám přináší štěstí...atd. nevyjímaje!

Amulet je "tajemný" ryze osobní předmět už od pradávna, utajený má být, pro cizí zavistivé, lstivé čili jakékoliv nepřející oči, ruce, myšlenky neviditelný, tudíž ve vlastním zájmu skrytý.-)

prosíme po objednávce napište na náš email: klicosudu@centrum.cz


PYRAMIDA pro meditaci

velká paramida4web.jpg Vše pro Meditaci a Očistu prostoru

- 3D Pyramidy

 

POZOR: V tuto chvíli nepříjímáme objednávky na výrobu pyramid.

nové objednávky nejdříve ČERVEN 2018

 


E-STARTOVNÉ

16zahajeníweb2.jpg


E-VSTUPENKY

AFZ5přednaškyweb.jpg


E-REZERVACE JÓGA

1yogaskupinlekce2.jpg lektorská činnost spadá pod IČO: 69606064


SPOLEK ROZKVĚT ZDRAVÍ

17ROZKVET1web.png název: ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s.

účel:

Hlavním účelem a činností spolku jsou aktivity v oblasti vzdělávání a kultury, zejména v oblasti zdravého životního stylu.


E-OBJEDNÁVKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu klicosudu.cz
V platném znění od 1.2.2017

 I. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravující vztahy a vymezující vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu E-ROZKVĚT ZDRAVÍ.  Provozovatelem internetového obchodu je:
ROZKĚT ZDRAVÍ, z.s.   IČ: 04492595    DIČ: CZ04492595
sídlo a kontaktní adresa pro doručování při reklamaci: Tolstého 39, 79401 Krnov          

(dále jen Prodávající).
Zákazníkem a konečným spotřebitelem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal a autorizoval řádnou příhlašku k přidruženému členství spolku Rozkvět Zdraví a autorizoval následnou objednávku  (dále jen Kupující).
II. Objednací podmínky
Prodávající uskutečňuje nabídku zboží  prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.klicosudu.cz, Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží – amulety, čakrové svíce, výrobky a šperky a jiné drobné výrobky pro zdravý životní styl, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím a zaplacením objednaného zboží zákazníkem. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, z tohoto důvodu při registraci je nutné uvést email pro platné potvrzení objednávky prodávajícím a tím elektronickým předáním potřebných údajů pro identifikaci objednávky a autorizaci kupujícím, zpravidla e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat emailem, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.
III. Dodací a platební podmínky
Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty . Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Přechod vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího je stanoven ke dni zaplacení kupní ceny objednaného zboží kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti odebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.
IV. Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
V. Reklamace vadného zboží
Dostane-li kupující nedopatřením vadné zboží nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálním dodacím listem či paragonem a uvedením objednacího čísla požadovaného zboží, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: ROZKVĚT ZDRAVÍ,z.s., Tolstého 39, 79401 Krnov

2. Reklamaci můžete také vyřídit na telefonním čísle: 603296778, nebo na e-mailové adrese: rozkvetzdravi@centrum.cz. Při každém kontaktu uvádějte své členské ID nebo číslo objednávky, v případě neuvedení emailu při registraci nebo objednávce, je platné číslo pro reklamaci, číslo z dodacího listu či paragonu obdrženého společně se zbožím.
3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně na adrese sídla, v tomto případě vezměte s sebou paragon či dodací list.
VI. Záruka vrácení zboží a peněz
Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).
Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být paragon obdržený při doručení (vyúčtování) zásilky.
Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a video nahrávek nesmí být porušen jejich originální obal. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.
VII. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozované spolkem ROZKVĚT ZDRAVÍ, IČ 04492595 sídlem Tolstého 39, 79401 Krnov, provozovnou Opavská 25, 79401 Krnov jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla  provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.
VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2017. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.klicosudu.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České repubublice.